Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obec Němčany vydává v souladu s ustanovením § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v  platném znění, v návaznosti na ustanovení § 14 odst.2 zákona č.  564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, a ustanovení § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schválené zastupitelstvem obce dne 15.10. 2002 tuto:

ZŘIZOVACÍ LISTINU
Příspěvkové organizace obce

I.
Zřizovatel

Zřizovatel: obec Němčany, okres Vyškov (dále jen zřizovatel) 
Sídlo: Němčany 145 PSČ: 684 01
Identifikační číslo: 292 109
zřizuje podle ustanovení § 14 odst. 2 zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Statutem obce Němčany

ZÁKLADNÍ ŠKOLU NĚMČANY, okres Vyškov
příspěvkovou organizaci.

II.
Základní ustanovení

Název příspěvkové organizace : Základní škola Němčany, okres Vyškov 
Sídlo příspěvkové organizace : Němčany 37 PSČ: 684 01
Identifikační číslo : 75023318
Datum vzniku organizace : 1. 1. 2003
Právní forma organizace : příspěvková organizace

III.
Hlavní účel a předmět činnosti

1) Základní škola Němčany, okres Vyškov ( dále jen příspěvková organizace) poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje výuku a výchovu v  oblasti základního školství a připravuje žáky pro další studium a praxi. Její činnost je upravena zákonem č. 29/1984 o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 291/1991 Sb. o základní škole, ve znění pozdějších předpisů.

2) V souladu s  ustanovením § 45 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol ( školský zákon ), v platném znění, je součástí příspěvkové organizace:
· mateřská škola
· školní jídelna
Činnost uvedených součástí je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění (zejména §§ 2,3,20 a39), a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č.35/1992 Sb., o mateřských školách, vyhláška MŠMTč. 48/1993 Sb., o školním stravování, v platném znění).

IV.
Statutární orgány

1) Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Do funkce je jmenován a může být odvolán v souladu s ust. § 14 odst.8 zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, radou obce s předchozím souhlasem krajského úřadu a to na základě výsledků konkurzního řízení. Bez předchozího souhlasu krajského úřadu je jmenování neplatné. 

2) Ředitel určuje svého statutárního zástupce, který ho zastupuje v plném rozsahu jeho práv a povinností.

3) Ředitel:
· v pracovně právních vztazích se řídí z. č. 65/1995 Sb. - zákoníkem práce
· řídí se § 3 zák. č 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů, zodpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy,
· vydává vnitropodnikové směrnice, zejména organizační řád, pracovní řád, spisový řád a směrnici pro oběh účetních dokladů.
· Zodpovídá za hospodárné využití svěřených prostředků a svěřeného majetku,
· zodpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO v organizaci.

V.
Vymezení majetku, předávaného příspěvkové organizaci do správy

Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k výkonu její činnosti do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití následující majetek:
1. Movitý majetek v celkové účetní hodnotě: 
DHM
- Základní škola 354.050,70
- Mateřská škola 195.180,50
- Školní jídelna 155.494,30
DNM
- Základní škola 30.000,- 
Soupis movitého majetku je uveden v příloze č 1. zřizovací listiny.

2. Nemovitý majetek:
Budova, zahrada a školní dvůr jsou prostory víceúčelové a z tohoto důvodu je i nadále vlastní obec Němčany. Užívání těchto prostor nově vzniklou PO bude vymezeno nájemní smlouvou se zřizovatelem.
Majetek se svěřuje příspěvkové organizaci do správy na dobu trvání příspěvkové organizace.

VI.
Majetková práva a povinnosti při hospodaření se spravovaným majetkem

1. Příspěvková organizace s majetkem hospodaří bezúplatně a je povinna svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovat s péčí řádného hospodáře k zajištění předmětu a  účelu, k němuž byla zřízena, zejména je povinna pečovat o jeho údržbu a opravy, provoz a ekonomické využití. Dbá na ochranu spravovaného majetku před ztrátou, poškozením a zneužitím, uplatňuje nárok na náhradu škody, vyžaduje vrácení bezdůvodného obohacení, uplatňuje nároky z pojistných událostí apod., jako by je uplatňoval zřizovatel sám.

2. Veškerý majetek, který příspěvková organizace získává z prostředků zřizovatele, je nabýván do majetku zřizovatele a je spravován touto příspěvkovou organizací.

3. Příspěvková organizace vede evidenci spravovaného majetku a je povinna každoročně aktualizovat seznam spravovaného majetku k 31. 12. a předat jedno vyhotovení aktualizovaného seznamu zřizovateli.

4. Příspěvková organizace provádí inventarizaci podle zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5. Příspěvková organizace přebírá odpovědnost za vyhrazená technická zařízení, u kterých se v rámci svěřeného nemovitého majetku stává provozovatelem. V souvislosti se svěřenými nemovitostmi je povinna dodržovat platné předpisy v oblasti požární ochrany a v souladu s  pokyny zřizovatele realizovat příslušná ustanovení zák. č.  133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

6. Dispozice se  spravovaným majetkem - movitý majetek:
a) Příspěvková organizace je v případě potřeby oprávněna k  likvidaci neupotřebitelného movitého majetku, u dlouhodobého movitého majetku po odsouhlasení a za účasti zástupce zřizovatele.
b) Poskytování darů příspěvkovou organizací se řídí ust. § 37  zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

7. Bez souhlasu zřizovatele není příspěvková organizace oprávněna provádět stavební úpravy a jiné práce investičního charakteru.

8. Smlouvy o nájmu, krátkodobé dohody o užívání spravovaného nemovitého majetku, případně smlouvy o výpůjčce movitého i nemovitého majetku lze za podmínky souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a se Statutem obce Němčany. Ředitel příspěvkové organizace předkládá zřizovateli podklady pro zveřejnění na úřední desce obce Němčany a navrhované znění smlouvy.

VII.
Doplňková činnost

Příspěvková organizace může provozovat doplňkovou hospodářskou činnost, navazující na hlavní účel, k němuž byla zřízena, v rozsahu ust. § 2 odst. 1 vyhlášky č. 34/1992 Sb. o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy. V případě pronájmů platí čl. VI. této zřizovací listiny. Tyto činnosti nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sledují se odděleně.

Název doplňkové činnosti: 
1. stravování cizích strávníků.
2. organizace kurzů
3. pronájem prostor budovy školy

VIII.
Ostatní ustanovení

Příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky podle ust. § 28 a následujících zák. č. 250/2000 Sb. a je povinna dbát toho, aby plnila určené úkoly a dodržovala finanční vztahy v souladu s platnými předpisy a s rozpočtovými pravidly stanovenými zřizovatelem.

IX.
Doba, na kterou je organizace zřízena

Příspěvková organizace je zřízena s účinností od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou.

X.
Závěrečná ustanovení

Příspěvková organizace zaniká dnem, který určí Zastupitelstvo obce Němčany svým rozhodnutím o zrušení v souladu s ust. § 14 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Práva a povinnosti zrušené organizace přejdou dnem zrušení na zřizovatele.
Zřizovací listina nabývá účinnosti dnem schválení.

V Němčanech dne 15. 10. 2002


      Eva J a c h y m i á k o v  á                                       Pavel M a t y á š
               starostka obce                                                místostarosta


Přílohy:
1x inventární seznam movitého majetku
1x nájemní smlouva