...
Obec Němčany

OZV 1-2008 o systému nakládání s KO Němčany

OBEC Němčany

 

Obecně závazná vyhláška

obce Němčany

č. 1/2008,

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Němčany

 

 

Zastupitelstvo obce Němčany se na svém zasedání dne 11. prosince 2008 usnesením č. 2/8 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území  obce Němčany, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

1)   Komunální odpad se třídí na:

    

a)tříděný odpad, kterým je papír, sklo, plast (PET lahve, obalové plasty a folie, vrstvené obaly – nápojové kartony např. od mléka, džusů apod.), hřbitovní odpad

b)objemný odpad,

c)nebezpečné složky komunálního odpadu,

d)směsný odpad.

 

2)   Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c).

 

 

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1)Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

2)             Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny

 

a)točna  autobusů

b)křižovatka U kříže

c)mostek v ulici směr Hodějice u domu č.p. 59

d)v ulici Zelnice u domu č.p. 168

e)u hřbitova (kontejner pouze na hřbitovní odpad)

 

3)             Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

a)papír – modrý kontejner

b)sklo barevné – zelený kontejner

c)sklo bílé -  zelený kontejner s bílým víkem

d)plasty - žlutý kontejner

e)hřbitovní odpad - kontejner označený hřbitovní odpad na stanovišti u areálu hřbitova

 

4)      Plasty, pokud to jejich povaha dovoluje a umožňuje, je nutno sešlápnout či zmáčknout tak, aby se jejich objem, co nejvíce zmenšil.

 

 

Čl. 4

Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1)Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na výlepových plochách, v místním rozhlase.

 

2)Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je

         umístěn ve Slavkově u Brna.

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

1)Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

 

2)            Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře ve Slavkově u Brna, Zlatá Hora 1469.

 

 

Čl. 6

Shromažďování směsného odpadu

 

1)Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou

a)typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery, igelitové pytle) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b)odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2)Stanoviště  sběrných  nádob je místo,  kde jsou  sběrné  nádoby  trvale nebo přechodně          umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

1)Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

2)Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

1)Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce
č. 3/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  odpadů vznikajících na území obce Němčany, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

 

2)Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2009

 

 

 

                                                                                                           

    ……………….                                                                                  ..……………….    

 Zdeňka Bezrouková                                                                                           Martin Krátký

      místostarostka                                                                                          starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:         12. prosince 2008

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

 

2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

 

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5