...
Obec Němčany

OZV 1-2010 o místním poplatku za KO Němčany

OBEC Němčany

 

Obecně závazná vyhláška

obce Němčany

č. 1/2010,

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Němčany se na svém zasedání dne 30. listopadu 2010 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

            (1) Obec Němčany touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

 

            (2) Správu poplatku provádí obecní úřad.

 

 

Čl. 2

Poplatník

 

            (1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí

 

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

            (1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik poplatkové povinnosti do 30 dnů.

 

            (2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

 

            (3) Poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

                 

            (4) Poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

(5) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.

 

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

            (1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 činí 450,- Kč a je tvořena:

 

  1. z částky 200,- Kč za osobu a kalendářní rok, a

 

  1. z částky 250,- Kč za kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok. Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2009 činily 298.940,- Kč a byly rozúčtovány na 731 poplatníků, skutečný náklad na osobu činil 408,91 Kč.

 

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

            Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 800,- Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti 31.3. a 30.6 příslušného kalendářního roku.

 

 

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 

            Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[1]

Čl. 6

Osvobození

 

            Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které se v místě trvalého pobytu prokazatelně nezdržují déle než 1 rok.

 

 

Čl. 8

Zrušovací a přechodné ustanovení

 

            (1) Zrušují se

-obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

 

            (2) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 

 

Čl. 9
Účinnost

            Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2011 .

        

 

           

         

……………………                                                                      …………………………

   Zdeňka Bezrouková                                                                         Martin Krátký

     místostarostka                                                                                        starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:         3. prosince 2010

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

[1] Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5