...
Obec Němčany

OZV 1-2014 o místním poplatku za komunální odpad

OBEC Němčany

 

Obecně závazná vyhláška

obce Němčany

č. 1/2014,

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Němčany se na svém zasedání dne 4. prosince 2014 usnesením č. 9 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Obec Němčany touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

 

 1. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1

 

Čl. 2

Poplatník

 

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí

 

 1. fyzická osoba
 1. která má v obci trvalý pobyt
 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

 

 1. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

 1. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném domě nebo bytovém domě může platit poplatek vlastník nebo správce.

 

 

 

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

 

 1. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které platí poplatek.

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností nárok na osvobození nebo na úlevu od poplatku.

 

 1. Poplatník dle. čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

 

 1. Poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinnému domu, není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty číslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

 

 1. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

 

 1. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

 

 1. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 4

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

 1. Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
  1. z částky 85,- Kč za osobu a kalendářní rok, a
  2. z částky 415,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 

 1. Skutečné náklady za rok 2013 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
  314 818,80 Kč a byly rozúčtovány takto:

 

Náklady 314 818,80 Kč děleno 758 (732 počet osob s pobytem na území obce + 26 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 415,32 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 415,- Kč.

 

 

3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

 1. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí, v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke měně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. 5

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. V případě, že poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 2 500,- Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti 31. března a 30. června příslušného kalendářního roku.

 

 1. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 6
Osvobození

 

Od poplatku se osvobozují fyzické osoby, jejichž místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny, Němčany č.p. 145 a nezdržují se v obci déle než jeden rok.

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo v nesprávné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.6

 

 1. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 7

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 

 1. Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně, zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

 

 1. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

 

 

 

 

5 § 10b odst. zákona o místních poplatcích

6 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

7 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

 

 

 

 

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 

 1. Zrušují se 
  1. obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 14. prosince 2012,
  2. obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, ze dne 31. března 2011.

 

 1. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

 

Čl. 10
Účinnost

            Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

        

 

           

         

  ……………………                                                                        ……………………

        Jan Hanák                                                                                      Martin Krátký

      místostarosta                                                                                         starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:        

 

Sejmuto z úřední desky dne:            

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5