...
Obec Němčany

OZV 3-2008 o místním poplatku za VHP Němčany

 

OBEC Němčany

 

Obecně závazná vyhláška

obce Němčany

č. 3/2008,

 

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

 

Zastupitelstvo obce Němčany se na svém zasedání dne 11. prosince 2008 usnesením č. 4/8 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.  o obcích (obecní zřízení)  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

  (1) Obec Němčany touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen „poplatek“).

 

            (2) Správu poplatku provádí obecní úřad.

 

 

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník

 

            Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 10a zákona č. 565/1990 Sb.,                      o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[1]

 

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen ohlásit písemně nebo ústně do protokolu uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě do 5 dnů od uvedení do provozu. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení této činnosti.

 

(2)  Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, jeho umístění a stavy elektromechanických a elektronických počítadel při zahájení a ukončení činnosti.

 

(3)  Pop1atník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.

 

 

Čl. 4 

Sazba poplatku

 

(1)  Sazba poplatku činí 5000,- Kč na 3 měsíce.

 

(2)  V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než
3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.

 

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

  1. Poplatek je splatný:

 

  1. při povolení VHP na dobu 3 měsíce do 1 měsíce po zahájení provozu
  2. při povolení VHP na dobu 6 měsíců ve 2 splátkách odpovídající délce provozu v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí
  3. při povolení VHP na dobu 12 měsíců ve 4 splátkách   odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí.
     

2.  Poplatek může být uhrazen poplatníkem i jednorázově.

 

 

Čl. 6

Navýšení poplatku

 

            Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[2]

 

 

Čl. 7

Zrušovací a přechodné ustanovení

 

            Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o místních poplatcích a obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o místních poplatcích. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 

 

Čl. 8
Účinnost

            Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2009 .

    

 

                                                                                                                    

……………………                                                                      …………………………

   Zdeňka Bezrouková                                                                            Martin Krátký

     místostarostka                                                                                        starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:         12. prosince 2008

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

[1] Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený  hrací přístroj. Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.

[2] Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5