...
Obec Němčany

OZV 4-2008 o místním poplatku za užívání veř. prostr.

OBEC Němčany

 

Obecně závazná vyhláška

obce Němčany

č. 4/2008,

 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Zastupitelstvo obce Němčany se na svém zasedání dne 11. prosince 2008 usnesením č. 5/8 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1.

Úvodní ustanovení

 

            (1) Obec Němčany touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

 

            (2) Správu poplatku provádí obecní úřad.

 

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník

 

            Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 4 zákona č. 565/1990 Sb.,                      o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[1], [2]

 

Čl. 3 

Veřejné prostranství

 

            Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství graficky znázorněná v katastrální mapě v příloze č. 1.

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 

            (1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a  výměru užívání veřejného prostranství. Není-li to možné, je povinen tyto údaje ohlásit nejpozději v den následující po začátku užívání veřejného prostranství Po ukončení užívání veřejného prostranství je povinen ohlásit skutečný stav těchto údajů.

            (2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo               a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

           

Čl. 5

Sazba poplatku

 

(1)Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 

a) za umístěná dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb                10,- Kč           

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje              10,- Kč

c) za provádění výkopových prací                                                                                      5,- Kč

d) za umístění stavebního zařízení                                                                                      5,- Kč

e) za umístění reklamního zařízení                                                                                    10,- Kč

f) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí                                                25,- Kč

g) za umístění skládek

  • za prvních pět kalendářních dnů                                                                       0,- Kč
  • od šestého kalendářního dne                                                                             5,- Kč

h) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce                                                        5,- Kč

j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce                                                      5,- Kč

k) za užívání  veřejného prostranství pro reklamní akce                                                     5,- Kč

l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl         5,- Kč

 

 

(2)Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto

 

a) za umístění zařízení lunaparků při tradičních hodech                                   10 000,- Kč/týden

 

            (3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

 

Čl. 6.

Splatnost poplatku

 

            (1) Poplatek podle čl. 5 odst. 1 je splatný do 7 dnů ode dne, kdy toto užívání skončilo.

             

            (2) Poplatek podle čl. 5 odst. 2 je splatný nejpozději v den konání akce.

 

Čl. 7

Osvobození a úlevy

 

            (1) Poplatek se neplatí z

 

a)akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

 

(2) Od poplatku se osvobozují

 

a)   Obec Němčany, příspěvkové organizace a sdružení, jejichž zřizovatelem nebo členem je Obec Němčany,

b)   poplatník poplatku za umístění skládek po dobu platnosti stavebního povolení, popřípadě souhlasu stavební úřadu, maximálně po dobu 3 let.

 

Čl. 8

Navýšení poplatku

 

            Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[3]

 

Čl. 9

Přechodné ustanovení

 

            Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 
Čl. 10
Účinnost

            Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009 .

      

 

 

 

                                                                                                                    

…………………………                                                              …………………………

   Zdeňka Bezrouková                                                                            Martin Krátký

     místostarostka                                                                                        starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:         12. prosince 2008

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

[1] Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje             a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

[2] Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

[3] Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5