...
Obec Němčany

Společnost EG.D bude provádět 2. a 5. června odečty všech elektroměrů. Prosíme ty, kteří mají elektroměr nepřístupný, aby zanechaly stav elektroměru na viditelném místě.

OZV 6-2008 o místním poplatku ze vstupného

OBEC Němčany

 

Obecně závazná vyhláška

obce Němčany

č. 6/2008,

 

o místním poplatku ze vstupného

 

Zastupitelstvo obce Němčany se na svém zasedání dne 11. prosince 2008 usnesením č. 7/8 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

            (1) Obec Němčany touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).

 

            (2) Správu poplatku provádí obecní úřad.

 

 

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník

 

            Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 6 zákona č. 565/1990 Sb.,                     o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[1]

 

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

            (1) Pokud poplatník neohlásí správci poplatku pořádání akce předem, je povinen tak učinit v den jejího uskutečnění nebo nejpozději ve dni následujícím.

 

            (2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo               a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

(3) Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

 

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

(1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

 

a)kulturní akci                                                                                  5 %,     

b)sportovní akci                                                                                5 %,

c)prodejní akci                                                                                 10 %,

d)reklamní akci                                                                                 10 %.

 

(2) V případě, že se na jednu akci bude vztahovat více poplatkových sazeb, platí se poplatek s nejvyšší sazbou.

 

 

Čl.5

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný do 30 dnů ode dne skončení akce.

 

 

Čl. 6

Osvobození

(1) Poplatek se neplatí z

 

a)   akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,

 

  (2) Od poplatku se osvobozují

 

a)   Obec Němčany, příspěvkové organizace a sdružení, jejichž zřizovatelem nebo členem je Obec Němčany

 

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 

            Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[2]

 

 

 

 

Čl. 8

Přechodné ustanovení

 

            Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 

 

Čl. 9
Účinnost

            Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009 .

       

 

 

 

 

 

 

…………………………                                                              …………………………

   Zdeňka Bezrouková                                                                            Martin Krátký

     místostarostka                                                                                        starosta

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:         12. prosince 2008

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

[1] Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého              o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Poplatek ze vstupného platí fyzické                           a právnické osoby, které akci pořádají.

[2] Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2