...
Obec Němčany

Provozní řád veřejného pohřebiště

Provozní řád veřejného pohřebiště

Obec jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen zákon)a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2) písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vydává řád veřejného pohřebiště (dále jen řád).

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Němčany.

2. Provozovatelem a správcem pohřebiště je Obec Němčany. 

Článek 2
Provozní doba pohřebiště

Provozní doba v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti je bez  omezení.

Článek 3
Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se  dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti:tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době.

3. Děti do 10  let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Na pohřebiště je zakázán vstup podnapilým osobám a osobám se psy a jinými zvířaty.

5. Na pohřebiště je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

6. Na pohřebiště je zákaz vjezdu motorovým vozidlům (s výjimkou vozíků pro  invalidy).

7. Přístup na  pohřebiště může správce z oprávněných důvodů na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů kolem hrobových míst není dovoleno.

9. Svítilny a  svíčky je možno rozsvěcovat na hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.

10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodu a  studní.

11. Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo (kontejner).

12. Návštěvníci nejsou oprávnění provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné jen se  souhlasem správce pohřebiště.

14. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a  takovým způsobem, který stanoví tento řád.

15. Dozor nad  pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti provozovatelem

· Pronájem hrobových míst
· Vedení související evidence o hrobových místech
· Správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
· Zajišťování likvidace odpadu
· Údržbu prázdných hrobových míst
· Informační služby
· Výkopové práce související s pohřbením a exhumací
· Pohřbívání
· Provádění exhumací
· Ukládání zpopelněných lidských pozůstatků

Článek 5
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

Správce pohřebiště je povinen:
· Předat nájemci hrobového místa (dále jen nájemce) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.
· Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených správcem pohřebiště.
· Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajisti přístup ke hrobovému místu.
Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené
řady hrobů a nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními v čl. 9. Při  zahájení prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště.

2. Provádět řádnou údržbu pronajatého hrobového místa následujícím způsobem:
a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy.
b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala plevelem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a zajistit údržbu hrobového místa tak, aby jeho stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců.
c) Odstranit včas znehodnocené květnové a jiné dary., odpad z vyhořelých svíček
d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady nájemce hrobového místa.

3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště.

4. Zasahovat do  veřejné zeleně jen se souhlasem správce pohřebiště.

5. Zajistit na  vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu odstranění hrobového zařízení včetně uren. Jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence.

7. Strpět číselné označení hrobů.

Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a  jejich exhumace.

· Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
· Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
· Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů
· Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové rakve s nepropustným dnem.
· Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

Článek 8
Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu na pohřebišti v obci Němčany činí 10 let.

Článek 9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na  pohřebišti.

Zřizování hrobového zařízení je možné jen se souhlasem správce pohřebiště, po podání písemné žádosti.

Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
· Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm
· Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti (beton, železobeton, kámen, cihly)
· Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
· Náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
· Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno

Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
· Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max.260 cm)
· Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
· Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
· Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
· Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
· Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
· Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
· Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a  vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikostí rakví).
· Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
· Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se  spárami vytmelenými trvalými tmely.
· Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na l m2.
· Vlastní hrobové zařízení musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
· Dobu výstavby hrobky
· Zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
· Požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
· Podmínky používání komunikací pohřebiště
· Způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
· Povinnost dozoru při výstavbě
· Průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:
· Druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce.
· Způsoby a cyklus revizí hrobky.
Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:
· Respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
· Neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům.
· Nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
· Zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.
Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10
Sankce

Porušení tohoto závazného hřbitovního řádu bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek 11
Účinnost

Tento Provozní řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti patnáctým dnem po  jeho vyhlášení.

 

.......................................                ..........................................
                místostarosta                                               starosta


Němčany dne 12. července 2002

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:Google Play

App Store

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2