...
Obec Němčany

Společnost EG.D bude provádět v pátek 31.5. a v pondělí 3.6. 2024 odečty všech elektroměrů. Kdo má elektroměr nepřístupný, může zanechat stav na viditelném místě.

Vnitřní směrnice o finanční kontrole

Vnitřní směrnice
o zabezpečení zákona o finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb.

Úvodní ustanovení

Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky, t.j. s majetkem i finančními prostředky obce a všech zřízených organizačních složek a příspěvkových organizací..

Čl. 1
Legislativní rámec

Finanční kontrolu obcí upravují následující předpisy:
a. zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o  změně některých zákonů
b. vyhláška 64 ze dne 11.února 2002, kterou se provádí zákon č.  320/2001 Sb. o finanční kontrole
c. zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
d. zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
e. zákon 552/1991 Sb. o státní kontrole, v platném znění
f. vnitřní směrnice uvedené v čl.12
g. obecně závazné vyhlášky obce 

Čl. 2
Závaznost směrnice

Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují pracovníci, kteří svou náplní práce mají vliv na správné hospodaření obce 


Čl. 3
Cíle finanční kontroly

Hlavními cíly finanční kontroly jsou:
a. dodržování právních předpisů a opatření přijatých obcí
b. zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností,
c. včasné a spolehlivé informování vedoucích pracovníků obce o  nakládaní s veřejnými prostředky 
d. hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy

Čl. 4
Předmět směrnice

Ve smyslu ustanovení §9 zákona o finanční kontrole obec: 
a. kontroluje hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací
b. vykonává veřejnosprávní kontrolu u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytuje a to předběžnou, průběžnou a následnou
c. vytvoří systém finanční kontroly, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření svých organizačních složek a příspěvkových organizací

Čl. 5
Organizační zajištění finanční kontroly

Odpovědnost za  organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly má starosta obce. Při zavádění a řízení finanční kontroly je povinen zejména:
a) organizovat finanční kontrolu tak, aby byla zajištěna přiměřená jistota, že tato kontrola podává včasné a spolehlivé informace o  hospodaření
b) dbát, aby finanční kontrolu vykonávali zaměstnanci s kvalifikačními předpoklady, kteří jsou zároveň bezúhonní a u nichž nehrozí střet zájmu např. podle zákona č.65/1965 Sb,(zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů, za bezúhonného se považuje zaměstnanec, který nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro  nedbalostní trestný čin majetkové povahy nebo trestný čin související s výkonem veřejné správy, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se podle zvláštního právního předpisu na pachatele nehledí, jakoby nebyl odsouzen,
c) zajistit, aby byly vyloučeny nežádoucí zásahy směřující k  ovlivnění zaměstnanců vykonávajících finanční kontrolu; zaměstnanci nesmí být vydán pokyn, který by ohrozil nebo znemožnil objektivní výkon finanční kontroly; pokud byl takový pokyn vydán, zaměstnanec se jím nesmí řídit,
d) sledovat a vyhodnocovat výsledky finanční kontroly a při zjištění nedostatků neprodleně přijímat konkrétní opatření k nápravě.

Čl. 6
Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u zřízených příspěvkových organizací 

bude vykonávána v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a zákona 320/2001.o finanční kontrole ve veřejné správě, u následujících příspěvkových organizací: Základní škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace, kontrola bude provedena 2x ročně. Kontrolu bude provádět finanční výbor obce. 

Čl. 7
Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci

Tuto kontrolu provádí obec u všech subjektů, které požádají o finanční příspěvek, přechodnou finanční výpomoc nebo dotaci a to:
1. předběžnou kontrolu – kontrolu podkladů předložených žadateli, posouzení zda jsou v souladu s právními předpisy, schváleným rozpočtem, uzavřenými smlouvami a odsouhlasené obecním zastupitelstvem 
termín: průběžně          kontroluje: starosta, předseda fin. výboru 
2. průběžnou kontrolu – dodržování stanovených podmínek, vypořádávání a vyúčtování schválených operací termín: průběžně kontroluje: starosta, předseda fin.výboru 
3. následnou kontrolu – zda údaje odpovídají skutečnostem, zda přezkoumávané operace jsou v souladu s právními předpisy, smlouvami, rozhodnutími apod. termín: po vyúčtování příspěvku, dotace apod. 
kontroluje: starosta, předseda fin. Výboru

Čl. 8
Vnitřní kontrolní systém v obci 

Vnitřní kontrolní systém v obci tvoří řídící kontrola:
a. v rámci obce – obecní úřad
b. u zřízených organizačních složek – knihovna, JSDH
c. u zřízených příspěvkových organizací – Základní škola
Kontrolní systém je zajišťován příkazci (starostou, místostarostou) a správce rozpočtu účetní jako součást vnitřního řízení. Zahrnuje kontrolu předběžnou, průběžnou a následnou.

Čl. 9
Obsah a zaměření kontrolní činnosti

a. Kontrola hospodaření podle rozpočtu a rozpočtového výhledu, hospodárné, účelné a efektivní použití finančních prostředků 
b. Kontrola nakládání s majetkem
c. Kontrola rozpočtových opatření
d. Kontrola úplnosti a správnosti účetních dokladů dle zákona 563/1991 o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

Čl. 10
Personální zajištění předběžné, průběžné a následné kontroly

1) Pro zajištění předběžné kontroly a dále průběžné a následné kontroly dle §26 odst.1 písm. a), b), c) a §26 odst.3 zákona jmenuje starosta:
a) příkazce operací dle §26 odst.1, písm. a) zákona - starosta (místostarosta)
b) správce rozpočtu dle §26 odst. 1) písm. b) zákona – předseda fin.výboru, účetní Obecního úřadu Němčany
c) účetní dle §26 odst. 1) písm. c) zákona 

Čl. 11
Předběžná kontrola, průběžná a následná kontrola v obci

- předběžná kontrola – tj. Kontrola plánovaných a připravovaných operací se zajišťuje odpovědnými zaměstnanci (§26 odst. 1 zákona) . Musí být provedena jednak před vznikem závazku nebo pohledávky a jednak před  uskutečněním výdajů nebo příjmů. Termín: před započetím hosp.operace kontroluje:příkazce , správce rozpočtu 
- průběžná kontrola – kontrola náležitosti účetních dokladů, právního ošetření účetních případů, správnosti zaúčtování za účelem podání pravdivého a věrného zobrazení hospodářských operací.
Termín: průběžně kontroluje: starosta, účetní 
- následná kontrola – celkové zhodnocení opodstatněnosti, dodržení správného zaúčtování, dodržování zákonů a vnitřních směrnic
termín: po skončení hosp. Operace kontroluje: starosta, účetní

Čl. 12
Řídící kontrola u organizačních složek a příspěvkových organizací

Obec zajistí zavedení obdobného řídicího systému u svých organizačních složek a příspěvkových organizací.

Čl. 13
Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací a organizačních složek 

Podle § 29 odst.1 zákona obec u své příspěvkové organizace Základní škola Němčany v rámci své působnosti provádí veřejnosprávní kontrolu. Tento systém zahrnuje finanční kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky, s důrazem na jejich účelné, efektivní a hospodárné použití. Systém kontroly zahrnuje předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu. Veřejnosprávní kontrola je zároveň i jiným opatřením, které nahrazuje interní audit.
Termín: dle určení starosty    kontroluje: starosta + pověřená osoba

Čl. 14
Zprávy o výsledcích finančních kontrol

1) Zpráva o výsledku finančních kontrol musí být předložena v rozsahu a struktuře stanovené vyhláškou MF 64 ze dne 11. února 2002 v písemné i  elektronické podobě Krajskému úřadu do 10. února následujícího roku. (KÚ se předkládá Příloha č.1 – 5 přiložená jako samostatný soubor k směrnici)

2) Splněním povinnosti podle odstavce 6 písm. b) není dotčena povinnost kontrolního orgánu sdělit příslušnému správci daně zjištění o porušení rozpočtové či daňové kázně. 

Čl. 15
Závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému obce

2. Tato směrnice podléhá aktualizaci podle daných potřeb a změn zákonných norem.

3. Ustanoveními směrnice jsou povinni řídit se všichni zaměastnanci obce.

4. Návrh na  aktualizaci a novelizace směrnice podávají účetní a schvaluje starosta.

5. Doplňování a případné změny uvedených ustanovení směrnice provádí starosta po projednání a schválení zastupitelstvem.

Směrnice nabývá účinnosti po schválení obecním zastupitelstvem.


     ……………………….                       ……………………
                 starosta                                      místostarosta 


Schváleno dne: