...
Obec Němčany

Od pondělí 15.7.2024 bude částečná uzavírka komunikace od Slavkova po zastávku u kostela. 

Stavba Nový chodník pro pěší a zklidnění dopravy na silnici č. III/0502

Zřizovací listina knihovny

Zastupitelstvo obce Němčany schválilo usnesením č. 1 ze dne 13. prosince 2002 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zák. č.  257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění

Zřizovací listinu
organizační složky obce
Obecní knihovny

Čl.I
Úvodní ustanovení

1. Označení zřizovatele:
Obec Němčany, okres Vyškov
IČO 292 109
s tím, že záležitosti běžného provozu s výjimkou těch, které ze zákona přísluší zastupitelstvu, nadále řeší Rada obce Němčany, která také plní funkci zřizovatele.

2. Název a sídlo organizační složky:
Obecní knihovna 
Se sídlem v Němčanech č. p. 145, PSČ 684 01.

3. Vedení knihovny:
a) Knihovník, který je oprávněn jednat za knihovnu, je veden u Obecního úřadu v Němčanech na dohodu o činnosti, kterou schvaluje rada obce.
b) Knihovník je zaměstnancem zřizovatele.
c) Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za  hospodaření s obecním majetkem, svěřeným jí do správy, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.
d) Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Knihovní řád a  další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

Čl.II
Vymezení hlavního účel a předmětu činnosti

Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se (s výjimkou případů, které jsou v této zřizovací listině jmenovitě uvedeny). 
Obecní knihovna v Němčanech, je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a  informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst. 1), písm. c zákona č. 257/2001 Sb. 
Bude-li knihovna zaregistrována v registru veřejných knihoven, vedeného MK ČR, pak při plnění svých hlavních činností spolupracuje s  Knihovnou Karla Dvořáčka, Žižkova 1/3, Vyškov , 682 01, která je pověřena regionálními funkcemi. 
Obsah, formy a rozsah spolupráce jsou předmětem samostatné smlouvy mezi Obcí Němčany a Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově, pověřenou regionálními funkcemi.

Čl. III
Hlavní činnost

1. Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení.

2. Knihovna buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci.

3. Poskytuje meziknihovní služby (výpůjční, informační) 

4. Poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace (ústní i písemné).

5. Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy.

6. Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný (i placený) přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.

7. Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce, spolupracuje s dalšími organizacemi a školou v obci. 

8. Podmínky za  nichž jsou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny v knihovním řádu. 

Čl. IV
Vymezení majetku

1. Veškerý majetek spravovaný Obecní knihovnou Němčany je vlastnictvím Obce Němčany.

2. Obec Němčany svěřuje Obecní knihovně Němčany do správy pro využívání ke své hlavní činnosti movitý majetek uvedený v inventárních seznamech knihovny k 31. 12.2002 , v celkové hodnotě …………….Kč, které tvoří přílohu č. 1 k této zřizovací listině a budou každoročně po provedené inventarizaci aktualizovány.

3. Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat, nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní účel věci.

4. Veškeré movité věci získané činnosti knihovny, zastoupené v souladu s čl.V zřizovací listiny, případně jí darované či odkázané jsou vlastnictvím zřizovatele

Čl V
Správa majetku a hospodaření

1. Knihovna spravuje svěřený majetek v souladu s platnými právními předpisy a  s touto zřizovací listinou.

2. Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.

3. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.

4. Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti v souladu s ceníkem Knihovního řádu , o kterých vede evidenci a odevzdává je (termín, neprodleně) do rozpočtu obce.

5. Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace (granty), finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Tyto finanční zdroje musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití.

6. Průběh hospodaření vede knihovna v peněžním deníku v členění podle rozpočtové skladby. Údaje z peněžního deníku jsou převáděny do  rozpočtu příjmů a výdajů zřizovatele v termínu (nejméně měsíčně a nejpozději před koncem roku). 

7. Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje. (prostřednictvím určeného pracovníka Obecního úřadu v Němčanech.).

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

1. Zřizovací listina organizační složky nabývá účinnosti od 1.1.2003. Organizační složka se zřizuje na dobu neurčitou.

2. Tato zřizovací listina může být doplněna nebo změněna jen písemnou formou po  schválení a podpisu zřizovatele.


V Němčanech dne 13. prosince 2002 


Eva J a c h y m i á k o v  á                                           Martin K r á t k ý
        starostka obce                                                    místostarosta

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4