...
Obec Němčany

Zřizovací listina SDH

Zastupitelstvo obce Němčany schválilo usnesením č. 4 ze dne 7. 8. 2003 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v  platném znění, podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákona č.  133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších změn a  doplňků

Zřizovací listinu
organizační složky obce
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Němčany

Čl. I
Úvodní ustanovení

1. Označení zřizovatele:
Obec Němčany, okres Vyškov
IČO 292 109
S tím, že záležitosti běžného provozu s výjimkou těch, které ze zákona přísluší zastupitelstvu, nadále řeší Rada obce Němčany, která také plní funkci zřizovatele.

2. Název a sídlo organizační složky:
Název: Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Sídlo: Hasičská zbrojnice, Němčany

Čl. II
Předmět činnosti a vymezení hlavního účelu

Základní úkoly JSDH:
- provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany
- provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech
- spolupracuje při zdolávání požárů a záchranných pracech při  živelných pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami PO, útvary policie a dalšími orgány podle zvláštních předpisů
Činnost vykonává JSDH v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Činnost vykonávaná JSDH je hrazena z prostředků obce.
Své základní úkoly plní JSDH především na území obce. Na územní jiných obcí plní tyto úkoly podle poplachového plánu nebo podle rozhodnutí Hasičského záchranného sboru Brněnského kraje – územního odboru Vyškov.

Čl. III.
Velení v JSDH a početní stav

1. Velitele jmenuje a odvolává, po projednání s HZS Brněnského kraje – územním odborem Vyškov, starostka obce Němčany.

2. Velitel JSDH odpovídá obci za připravenost JSDH k plnění stanovených úkolů a  dále odpovídá za veškerou činnost jemu podřízenému JSDH.

3. Členové JSDH jsou při činnosti v JSDH podřízeni veliteli JSDH.

4. Podmínky pro výkon funkce velitele jsou specifikovány zákonem o PO

5. JSDH tvoří jedno požární družstvo. Celkový početní stav je 11 členů JSDH. Skladba JSDH: 1 velitel JSDH, 10 členů JSDH.

Čl.V
Majetek a vybavení JSDH

K zajištění úkolů užívá JSDH majetek obce, popř. majetek jiných subjektů. Do  vybavení JSDH může být zařazena požární technika a jiné věcné prostředky PO, pokud byly určeny k používání v požární ochraně ministerstva vnitra ČR. O užívaném majetku obce provádí JSDH každoročně jeho inventarizaci.

Čl. VI
Hospodaření JSDH

JSDH hospodaří podle každoročně schváleného rozpočtu. Hospodaření jednotky sleduje a podle rozpočtové skladby zabezpečuje ve svém rozpočtu zřizovatel, který vede účetnictví o příjmech a vydáních JSDH.

Čl. VII
Úrazy a škody

Způsob odškodnění úrazů a úmrtí členů JSDH a škod vzniklých činností JSDH řeší ustanovení § 80 – 84, zákona ČNR č. 133/1985 Sb., v platném znění o požární ochraně, popř. další obecně závazné právní předpisy.

Čl. VIII
Doba

JSDH je zřízena na dobu neurčitou.


Eva J a c h y m i á k o v  á                     Martin K r á t k ý
        starostka obce                            místostarosta obce


Obec Němčany

V souladu se zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně § 68 ve znění pozdějších předpisů

J M E N U  J E

dnem 8. srpna 2003

pana M i r o s l a v a B a n ď o u c h a

v e l i t e l e m

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Němčany
Při výkonu funkce velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Němčany Vám přísluší práva a zavazují povinnosti, které jsou dány zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a požárním řádem obce Němčany.

V Němčanech dne 8. srpna 2003 


                                                            Eva J a c h y m i á k o v á
                                                                      starostka obce

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8
2
9
10 11
1
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30