...
Obec Němčany

Zřizovací listina ZŠ

 

Obec Němčany

Němčany 145, 68401 Slavkov u Brna, IČO 00292109

Tel. 544 220 410 e-mail: ounemcany@politavi.cz

 

 

 

Zřizovací listina

příspěvkové organizace obce NĚMČANY

 

ze dne:            19. 11. 2021

Zřízení od:      01. 01. 2003

 

Vydaná v souladu s ustanovením § 35 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 178, 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválená Zastupitelstvem obce Němčany usnesením č. 9 ze dne 18. 11. 2021

 

 

Čl. 1)

Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele

 

Název:            Obec Němčany

Sídlo:              Němčany 145, 684 01 Slavkov u Brna

Okres:             Vyškov

IČO:               00292109

 

Čl. 2)

Název, číslo a identifikační číslo příspěvkové organizace

 

Název:            Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov
příspěvková organizace

Sídlo:              Němčany 37, 684 01 Slavkov u Brna

IČO:                75023318

 

Čl. 3)

Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace

 

Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon mateřské školy, základní školy a zařízení školního stravování.

 

 1. Mateřská škola

Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

 

 1. Základní škola

Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Příspěvková organizace je oprávněna provozovat volnočasové aktivity dětí po skončení vyučování.

 

 1. Zařízení školního stravování sloužící dětem a žákům škol, které obec zřizuje

Příspěvková organizace jako školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, a může připravovat jídla, která vydává jídelna; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

 

 1. Závodní stravování

Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní stravování.

 

 1. Školní družina

Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

 

 

Čl. 4)

Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem příspěvkové organizace

 

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a odvolává zřizovatel.

Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace.

 

Čl. 5)

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkové organizaci k hospodaření

 

Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí

Zřizovatel nepředává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí. Toto je řešeno jiným právním vztahem mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací (smlouva o výpůjčce).

 • Vypůjčeným nemovitým majetkem je
  • budova čp. 37 včetně pozemku parcela stavební číslo 119, dále pozemky parcela číslo 61/1, 61/2, 66 a 67 vše zapsáno na LV 100001 v k. ú. Němčany

 

 

Ostatní majetek

Zřizovatel předává příspěvkové organizaci majetek, který příspěvková organizace ke dni účinnosti této zřizovací listiny vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci jako majetek předaný jí zřizovatelem do správy k vlastnímu hospodářskému využití.

Rozsah tohoto majetku se:

 1. snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy. A to k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení
 2. zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu nepotřebnosti pro obec Němčany a to k okamžiku jeho převzetí
 3. zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedeného v Čl. 6) této zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.

 

Čl. 6)

Vymezení práv umožňujících organizaci naplňovat hlavní účel příspěvkové organizace

 

 1. Vymezení práv a povinností k majetku ve vlastnictví zřizovatele předanému příspěvkové organizaci k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“)
  1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, pronajímat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob.
  3. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.
  4. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
   1. majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny,
   2. pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy,
   3. vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková organizace ve svém vlastnictví
   4. pojistit majetek dle pokynů zřizovatele
   5. zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,
   6. dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např. zajišťováním údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků) apod.
   7. trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících,
   8. informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.
   9. využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymáhání pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních,
   10. řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele, který v uvedené oblasti upravuje vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací,
   11. řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.
  5. Příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného jí k hospodaření, a to v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.
  6. Za ochranu svěřeného majetku výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární orgán příspěvkové organizace.

 

 1. Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví
 1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro které byla zřízena, a to:
 • bezúplatným převodem od zřizovatele
 • darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele ve smyslu platného znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC ve znění pozdějších předpisů ve znění § 27, odst. 5 písm. b):

Zřizovatel tímto dává předchozí souhlas PO k přijetí daru do hodnoty
40 tis. Kč
v jednotlivém případě na dary účelově neurčité.

Dary účelově určené:

K naplnění ustanovení zákona. 250/2000 Sb., § 39, písm. b) předloží PO vždy k poslednímu dni v měsíci starostovi soupis přislíbených darů pro vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se přijaté finanční prostředky na základě přislíbených darů evidují jako přijatá záloha, po udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako zdroj do rezervního fondu.

Věcné dary:

Zřizovatel tímto dává předchozí souhlas PO k přijetí věcného daru do hodnoty 40 tis. Kč v jednotlivém případě.

 • děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
 • jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele ve smyslu platného znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC ve znění pozdějších předpisů ve znění § 27, odst. 5 písm. d):

Příspěvková organizace zřízená obcí Němčany nabývá na základě rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva a to aktiva pořízená:

 1. na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání,
 2. na základě tvorby a použití fondů PO dle § 30, § 32, § 33 a na základě schválení přídělů fondů zřizovatelem při vypořádání VH roku minulého,
 3. na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) hospodaření PO. Příspěvková organizace do svého vlastnictví zahrnuje též dlouhodobý majetek mimo nemovitého majetku pořízeného na základě zřizovatelem schváleného rozpisu použití investičního fondu (§ 31 zákona č. 250/2000Sb.), případně investiční dotace investičního fondu, včetně úprav rozpisu v běžném roce schválených zřizovatelem.
 1. Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti:
  1. vést majetek účetnictví a analytické evidenci oddělené od majetku      

                            svěřeného a to:

      - zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele

      - zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním

b)        pojistit majetek,

c)         dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany,   

      životního prostředí, hygieny apod.,

 1. trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo k prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících
 2. řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele,
 3. pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.

 

 1. Další práva a povinnosti

Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti:

V případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, z  rozpočtu jiného územního samosprávního celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů, z rozpočtu EU nebo z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce pouze po předchozím schválení žádosti zřizovatelem. Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů může příspěvková organizace realizovat pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.

 

 1. Finanční hospodaření příspěvkové organizace
 1. Organizace se při hospodaření řídí § 28 a následujícími zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Organizace hospodaří s finančními prostředky získanými ze státního rozpočtu, od zřizovatele a z  rozpočtu územních samosprávních celků, dále jsou to příjmy z hlavní a doplňkové činnosti, úplata za zájmové vzdělávání, školní stravování, dary a dědictví.
 3. Vlastní majetek příspěvková organizace eviduje, vede jej ve svém účetnictví, provádí jeho účetní, popřípadě, pokud tak umožňuje zákon o daních z příjmů, daňové odpisy.
 4. Organizace se při zadávání zakázek v souvislosti se svojí činností řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky výběrových řízení schvaluje zřizovatel.
 5. Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz organizace podle předem stanovených hodnotitelných nebo měřitelných ukazatelů zobrazujících její výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb.

 

                                                   Čl. 7)

                               Okruhy doplňkové činnosti

 

Příspěvková organizace je oprávněna provozovat doplňkovou hospodářskou činnost, navazující na hlavní účel, k němuž byla zřízena

 1. stravování cizích strávníků.

Podmínkou realizace doplňkové činnosti je:

 1. realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace,
 2. oddělené sledování nákladů a výnosů doplňkové činnosti a použití zisku v souladu se zněním § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 3. dodržování podmínek stanovených směrnicí

                  

Čl. 8)

Zajištění kontroly

 

Organizace je povinna umožnit kontroly hospodaření prováděné orgány zřizovatele a dodržovat jeho pokyny pro organizaci a provádění kontrol hospodaření.

 

Čl. 9)

Fondy příspěvkové organizace

 

 1. Organizace vytváří své peněžní fondy.
  1. Rezervní fond
  2. Investiční fond
  3. Fond odměn
  4. Fond kulturních a sociálních potřeb

 

 1. Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku.

 

Čl. 10)

Doba, na kterou je příspěvková organizace zřízena

 

Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

 

 

Čl. 11)

Závěrečná ustanovení

 

 1. Vydáním této zřizovací listiny není přerušena kontinuita trvání organizace, jejích práv a povinností.
 2. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu ze dne 01. 12. 2016
 3. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 19. 11. 2021.
 4. Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel.

 

 

V Němčanech dne 19. 11. 2021

 

 

                                                                                                  Martin Krátký

                                                                                                   Starosta obce

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8
2
9
10 11
1
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30